Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองกฎหมาย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองกฎหมาย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองกฎหมาย

               กองกฎหมายดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองกฎหมาย ในระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งสร้างความผูกพันต่อองค์กรและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน การทำงานอย่างมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม  โดยได้รับเกียรติจากนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

แกลเลอรี่