Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

คำสั่งมอบอำนาจ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 ก.ค. 66

คำสั่ง ทส. ที่ 281/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับหน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ และหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง สป.ทส.

25 ก.ค. 66

คำสั่ง ทส. ที่ 277/2566 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20 มี.ค. 66

คำสั่ง ทส. ที่ 98/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง ทส.

20 มี.ค. 66

คำสั่ง ทส. ที่ 97/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.70 Mb ดาวน์โหลด: 479 ครั้ง
20 มี.ค. 66

คำสั่ง ทส. ที่ 96/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวง ทส. เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 2.10 Mb ดาวน์โหลด: 484 ครั้ง
21 ต.ค. 63

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบอำนาจและการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ

2 พ.ค. 62

คำสั่ง ทส. ที่ 192/2562 เรื่อง การมอบอำนาจของ รมว.ทส.

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.44 Mb ดาวน์โหลด: 482 ครั้ง
5 มี.ค. 62

แก้ไขคำสั่งที่ 33/2562,34/2562และ 40/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.43 Mb ดาวน์โหลด: 491 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 42 รายการ
1 2 3 4 5 > >>