Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 ส.ค. 66

พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

25 เม.ย. 66

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 250/2566 ลว. 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25 เม.ย. 66

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

18 ส.ค. 65

(สรุป) ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ....

27 ส.ค. 62

ถาม-ตอบ คลินิกกฎหมาย

13 ส.ค. 62

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกรณีศึกษา

16 มิ.ย. 60

ระเบียบงานสารบรรณ

16 มิ.ย. 60

ระเบียบพนักงานราชการ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1