Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

คำสั่งมอบอำนาจ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 ก.ค. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 60/2559 ลว 3 ก.พ.2559 เรื่อง การมอบอำนาจในการลงนามสัญญาจ้างพนักงานราชการ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.45 Mb ดาวน์โหลด: 3504 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 125/2559 ลว. 3 ก.พ.2559 เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ที่ 126/2559 เรื่อง การมอบหมายอำนาจในการลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.02 Mb ดาวน์โหลด: 3499 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 26/2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง 27/2559 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 28/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 4.14 Mb ดาวน์โหลด: 3500 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 910/2558 ลว. 2 ต.ค.2558 เรื่อง เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.37 Mb ดาวน์โหลด: 3500 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 674/2558 ลว.18 ส.ค.2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.48 Mb ดาวน์โหลด: 3504 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 52/2546 ลว.9 เม.ย. 2546 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.89 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
12 ก.ค. 61

ทส 0201.4/ว959 ลว. 27 มี.ค.2555 เรื่อง ให้กำหนดชื่อตำแหน่งในทางการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.76 Mb ดาวน์โหลด: 3499 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 407/2553 ลว. 29 ก.ย.2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb ดาวน์โหลด: 3501 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 41 รายการ
<< < 2 3 4 5 6