Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

คำสั่งมอบอำนาจ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 403/2561 404/2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.22 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 406/2561 ลว 23 มี.ค. 2561 เรื่อง มอบอำนาจลงนามในแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและแบบใบแจ้งการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb ดาวน์โหลด: 3500 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 405/2561 ลว. 23 มี.ค.2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้่อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ดาวน์โหลด: 3501 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 107/2561 ลว. 16 มี.ค.2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.18 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 385/2560 ลว. 14 ก.ย.2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งและปฏิบ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.06 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 42/2560 ลว. 6 ก.พ. 2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.64 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 308/2559 ลว 23 มี.ค.2559 เรื่อง เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.42 Mb ดาวน์โหลด: 3501 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 206/2559 ลว 29 ก.พ.2559 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ และแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.82 Mb ดาวน์โหลด: 3510 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 41 รายการ
<< < 2 3 4 5 6 >