Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

คำสั่งมอบอำนาจ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ก.ย. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 337.2561 ลว. 6 ส.ค. 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับหน่วยงานตามภารกิจ และหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง สป.ทส..PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.64 Mb ดาวน์โหลด: 3499 ครั้ง
5 ก.ย. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 292.2561 ลว 29 มิ.ย.2561 เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส.เกี่ยวกับการเงิน การดำเนินโครงการต่างๆ.PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.01 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
5 ก.ย. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 290.2561 ลว. 23 มิ.ย. 2561 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้อธิบดีกรมทุกรมและเลขาธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติราชการแทน.PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.87 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
5 ก.ย. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 249.2555 ลว. 13 มิ.ย. 2555 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาให้ลาอุปสมบล หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์.PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.86 Mb ดาวน์โหลด: 3500 ครั้ง
5 ก.ย. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 186.2561 ลว 27 เม.ย.2561 เรื่อง การมอบอำนาจของ รมว.ทส. ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.61 Mb ดาวน์โหลด: 3499 ครั้ง
5 ก.ย. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 186.2561 ลว 27 เม.ย.2561 เรื่อง การมอบอำนาจของ รมว.ทส. ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 3.66 Mb ดาวน์โหลด: 3499 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 708/2561 ที่ 709/2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.77 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
12 ก.ค. 61

คำสั่ง สป.ทส. 474/2561 475/2561 476/2561

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.92 Mb ดาวน์โหลด: 3500 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 41 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>