Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

คำสั่งมอบอำนาจ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ก.ย. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 861.2561 ลว. 13 ก.ค. 2561 เรื่อง มอบหมายผู้สิทธิถือบัตรและกำหนดสิทธิการใช้ GFMIS Smart Card.PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.49 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
5 ก.ย. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 706.2558 ลว. 27 ส.ค. 2558 เรือง มอบหมายให้ลงนามในหนังสือประทับตรา.PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.55 Mb ดาวน์โหลด: 3500 ครั้ง
5 ก.ย. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 686.2560 ลว. 3 ก.ค. 2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้อนุญาตขับรถยนต์อีกหน้าที่หนึ่ง.PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.00 Mb ดาวน์โหลด: 3500 ครั้ง
5 ก.ย. 61

คำสั่ง สป.ทส. ที่ 209-2547 ลว. 23 ก.ค. 2547 เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด.pdf

5 ก.ย. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 540-2561 ลว.27 เม.ย. 2561 เรื่องมอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้าน.PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.95 Mb ดาวน์โหลด: 3506 ครั้ง
5 ก.ย. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 386-387.2560 ลว. 14 ก.ย. 2560 เรื่อง มอบหมายหัวหน้ากลุ่มภารกิจ.PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 4.28 Mb ดาวน์โหลด: 3501 ครั้ง
5 ก.ย. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 358-2561 ลว.22 ส.ค. 2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส..PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.50 Mb ดาวน์โหลด: 3503 ครั้ง
5 ก.ย. 61

คำสั่ง ทส. ที่ 338.2561 ลว. 6 ส.ค. 2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค (1).PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.90 Mb ดาวน์โหลด: 3503 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 41 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>