Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

คำสั่งมอบอำนาจ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

21 ต.ค. 63

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบอำนาจและการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ

2 พ.ค. 62

คำสั่ง ทส. ที่ 192/2562 เรื่อง การมอบอำนาจของ รมว.ทส.

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.44 Mb ดาวน์โหลด: 3515 ครั้ง
5 มี.ค. 62

แก้ไขคำสั่งที่ 33/2562,34/2562และ 40/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.43 Mb ดาวน์โหลด: 3501 ครั้ง
4 ธ.ค. 61

คำสั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 494/2561 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจและติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน และมอบหมายอำนาจหน้

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.38 Mb ดาวน์โหลด: 3501 ครั้ง
4 ธ.ค. 61

คำสั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 521/2561 ลงวันที่ 30 พ.ย. 61 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.80 Mb ดาวน์โหลด: 3503 ครั้ง
9 ต.ค. 61

ที่ ทส 0201.3/ว3544 ลว. 4 ตุลาคม 61 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด: 3500 ครั้ง
3 ต.ค. 61

การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล

5 ก.ย. 61

ที่ ทส 0201.4-ว 3259 ลว. 25 ส.ค. เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการส่วน.PDF

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.92 Mb ดาวน์โหลด: 3501 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 41 รายการ
1 2 3 4 5 > >>