Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

คู่มือการดำเนินการต่างๆ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 ก.ย. 63

คู่มือแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

24 ส.ค. 63

คู่มือ กระบวนการพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 ส.ค. 62

คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการราชการในราชอาณาจักร และค่าตอบแทนคณะกรรมการ

5 ส.ค. 62

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

18 ต.ค. 60

คู่มือการมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครอง

18 ต.ค. 60

คู่มือการขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

19 มิ.ย. 60

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในความรับผิดชอบของกลุ่มกฎหมาย (28/10/2557)

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.31 Mb ดาวน์โหลด: 3105 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1