Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal affairs group Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

1.  ส่วนอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

               1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบควบคุมภายใน และงานบริหารความเสี่ยง

               2. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

               3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย

               4. ปฏิบัติงานด้านระบบข้อมูลกฎหมายและห้องสมุดกฎหมาย การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กฎหมาย

               5. ปฏิบัติงานด้านการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองกฎหมาย กำกับและติดตามการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

               6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง

               7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  ส่วนกฎหมาย  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

               1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

               2. พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ให้คำแนะนำ ปรึกษา และตอบข้อหารือให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

               3. วินิจฉัย ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตามนิติกรรมและสัญญาต่างๆ การยกร่าง แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงนิติกรรม สัญญา และบันทึกข้อตกลงต่างๆ

               4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อความ ประกาศและคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทางปกครอง การออกคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาคำอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

               5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง

               6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนคดี  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

               1.  การดำเนินคดีแพ่ง คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา คดีปกครองและคดีอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

               2. ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง รวมทั้งบุคคลดังกล่าวที่ออกหรือพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้ว ถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

               3. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดี   อาญา คดีปกครอง และคดีอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

               4. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการคืนของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

               5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่ง และคดีอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

               6. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีทางปกครองในคดีปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง 

               7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง

               8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.  ส่วนสืบสวนสอบสวน  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

               1. ดำเนินการสืบสวนการกระทำผิดตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

               2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และระเบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               3. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

               4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อความ ประกาศและคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทางปกครอง การออกคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาคำอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการใช้มาตรการทางปกครอง

               5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง

               6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  ส่วนพัฒนากฎหมาย มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

               1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกฉบับ รวมถึงร่างกฎหมายของหน่วยงานในสังกัด โดยพิจารณาถึงความทันสมัยและประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

               2. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการเพื่อจัดทำแผนนิติบัญญัติของราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่เกี่ยวกับกระทรวง

               3. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามข้อตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเตรียมความพร้อมเข้าร่วมเป็นภาคีหรือเข้าร่วมเป็นภาคีอย่างละเอียด  ถี่ถ้วน  เพื่อทราบถึงพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ และการอนุวัติการกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว

               4. พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นในการร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ที่ออกเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

               5. การชี้แจงให้ความเห็นด้านกฎหมาย ในฐานะผู้แทนกระทรวง สำหรับการพิจารณาร่างกฎหมายของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

               6. เข้าร่วมประชุมในเวทีสากล เกี่ยวกับอนุสัญญาหรือข้อตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย

               7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง

               8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย