Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal affairs group Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

ส่วนอำนวยการ

1 การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และระบบควบคุมภายใน    

2 ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี    

3 งานด้านระบบข้อมูลกฎหมายและห้องสมุดกฎหมาย การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กฎหมาย    

4 งานด้านการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มงานกฎหมาย    

5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง    

6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    

ส่วนกฎหมายและระเบียบ

1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบ และการรวบรวมกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

2 พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ให้คำแนะนำ ปรึกษา และตอบข้อหารือให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวง และกระทรวง  

3 ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการเพื่อจัดทำแผนนิติบัญญัติของราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวกับ กระทรวง และปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ  

4 กำกับและติดตามการดำเนินการของกระทรวง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง  

6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    

ส่วนงานคดี

1 ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง   

2 ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง รวมทั้งบุคคลดังกล่าวที่ออกหรือพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้ว ถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง  

3 ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปลัดกระทรวง และกระทรวง  

4 ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการคืนของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  

5 ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่ง และคดีอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง  

6 ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีทางปกครองในคดีปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง  

7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง  

8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    

ส่วนงานสืบสวนสอบสวน

1 ดำเนินการสืบสวนการกระทำผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง  

2 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ  

3 ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ  

4 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อความ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้คำแนะ นำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทางปกครอง การออกคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาคำอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตลอดจนการบังคับทางปกครอง  

5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง  

6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

ส่วนกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศ

1 ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอย่างละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อทราบถึงพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ และอนุวัติกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว  

2 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมในเวทีสากล เกี่ยวกับอนุสัญญาหรือข้อตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย  

3 พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นในการร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ที่ออกเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาและข้อตกลง ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง  

4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง  

5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย