Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
กกม.

ส่วนพัฒนากฎหมาย

ส่วนพัฒนากฎหมาย

5. ส่วนพัฒนากฎหมาย มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

               1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกฉบับ รวมถึงร่างกฎหมายของหน่วยงานในสังกัด โดยพิจารณาถึงความทันสมัยและประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

               2. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการเพื่อจัดทำแผนนิติบัญญัติของราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่เกี่ยวกับกระทรวง

               3. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามข้อตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเตรียมความพร้อมเข้าร่วมเป็นภาคีหรือเข้าร่วมเป็นภาคีอย่างละเอียด  ถี่ถ้วน  เพื่อทราบถึงพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ และการอนุวัติการกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว

               4. พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นในการร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ที่ออกเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

               5. การชี้แจงให้ความเห็นด้านกฎหมาย ในฐานะผู้แทนกระทรวง สำหรับการพิจารณาร่างกฎหมายของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

               6. เข้าร่วมประชุมในเวทีสากล เกี่ยวกับอนุสัญญาหรือข้อตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย

               7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง

               8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย