Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
กกม.

ส่วนคดี

ส่วนคดี

3. ส่วนคดี  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

               1.  การดำเนินคดีแพ่ง คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา คดีปกครองและคดีอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

               2. ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง รวมทั้งบุคคลดังกล่าวที่ออกหรือพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้ว ถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

               3. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดี   อาญา คดีปกครอง และคดีอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

               4. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการคืนของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

               5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่ง และคดีอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

               6. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีทางปกครองในคดีปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง 

               7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง

               8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย