Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
กกม.

ส่วนกฎหมาย

ส่วนกฎหมาย

2.  ส่วนกฎหมาย  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

               1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

               2. พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ให้คำแนะนำ ปรึกษา และตอบข้อหารือให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

               3. วินิจฉัย ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตามนิติกรรมและสัญญาต่างๆ การยกร่าง แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงนิติกรรม สัญญา และบันทึกข้อตกลงต่างๆ

               4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อความ ประกาศและคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทางปกครอง การออกคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาคำอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

               5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง

               6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย