Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
กกม.

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

1.  ส่วนอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

               1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบควบคุมภายใน และงานบริหารความเสี่ยง

               2. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

               3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย

               4. ปฏิบัติงานด้านระบบข้อมูลกฎหมายและห้องสมุดกฎหมาย การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กฎหมาย

               5. ปฏิบัติงานด้านการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองกฎหมาย กำกับและติดตามการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

               6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง

               7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย